SCADTA Postal Stationery
Author: Jerome V. V. Kasper